நினைவா? நிகழ்வா? / Memories? Moments?

I wrote a post in Tamizh, I liked it too much and I want it to reach my fellow Non Tamil readers as well.. The beauty of the verse is in its alliteration.. Hence, this post has a Transliteration followed by a translation..

நிகழ்வுகளின் சிறையில்
நினைவுகளில்
சிறகு விரிக்கலாம்,

நினைவுகளின் சிறையில்
நிகழ்வுகளில்
சிறகு விரியுமோ?
விலகுமோ?

நினைவுகளுக்கும்
நிகழ்வுகளுக்குமான
நித்திய யுத்தத்தில்,
நிந்தனையின்றி,
நிர்சலனமாய் நிற்பதும்,
நீந்தி நகர்வதும்
நிகழுமோ?

நிகழ்வுகள்
நினைவுகளாகும்
நாளிலாவது
நித்தம் நிம்மதி
நிலைக்கட்டும்..
நீடித்து நிற்கட்டும்..

Transliteration

Ninaiva? Nigazhva?

Nigazhvugalin siraiyil
Ninaivugalil
Siragu virikkalaam,

Ninaivugalin siraiyil
Nigazhvugalil
Siragu viriyumo?
Vilagumo?

Ninaivugalukkum
Nigazhvugalukkumaana
Nithiya yuddhathil,
Nindhanaiyinri,
Nirsalanamaai nirpathum,
Neenthi nagarvathum
Nigazhumo?

Nigazhvugal
Ninaivugalaagum
Naalilaavathu
Niththam nimmadhi
Nilaikkattum..
Needithu nirkattum..

Translation

Memories? Moments?

In the prison of present moments,
The wings of memories
Provides moral support..

In the prison of memories,
Will the present moments,
Spreads the wings?
Or suppress the wings?

In the eternal war of,
Memories and
Present moments,
Is it possible
To suppress scoffs,
To be serene and
To swim across?

At least in the day,
When the moments
Becomes memories,
Let life be filled with
Love and peace, and
Let it last forever..

3 thoughts on “நினைவா? நிகழ்வா? / Memories? Moments?

Your reply to the ripple...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.