The ultimate love verse!

A #Mahakavi song describing the love of a mother to her child, soulfully rendered by #BombayJayashree

 

Poet: Subramanya Bharathi
Singer: Bombay Jayashree
Movie: Kuttram kadithal
Singers: Rakesh Raghunanthan, Yazhini
Music director: Shankar Rengarajan

சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா! செல்வக் களஞ்சியமே!
என்னைக் கலி தீர்த்தே உலகில் ஏற்றம் புரிய வந்தாய்!

chinnanjiRu kiLiyae kaNNammaa! selvak kaLanjiyamae!
ennaik kali theerthae ulagil aetRam puriya vandhaai!

Oh juvenile parrot, my Kannamma! You are the bountiful repository of all the wealth!
You brought me immense happiness and prosperity, you came to elevate my stature in this world!

பிள்ளைக் கனியமுதே! கண்ணம்மா! பேசும் பொற் சித்திரமே!
அள்ளி அணைத்திடவே என் முன்னே ஆடி வரும் தேனே!

piLLaik kaniyamudhae! kaNNammaa! paesum poR sithiramae!
aLLi aNaithidavae en munnae aadi varum thaenae!

You are a sweet child (comparing it to the nectar from a tender fruit), Oh Kannama! You are a golden painting that can talk!
You come dancing unto me so that I would pick and embrace you! Oh Honey!

ஓடி வருகையிலே கண்ணம்மா உள்ளம் குளிருதடி!
ஆடித் திரிதல் கண்டால் உன்னைப் போய் ஆவி தழுவுதடி!

oadi varugaiyilae kaNNammaa uLLam kuLirudhadi!
aadith thiridhal kaNdaal unnaip poai aavi thazhuvudhadi!

When you come running towards me! Oh Kannamma! My heart feels ecstatic  and appeased!
When I see you playfully wandering, my soul comes to hug you!

உச்சிதனை முகர்ந்தால் கருவம் ஓங்கி வளருதடி!
மெச்சி உனை ஊரார் புகழ்ந்தால் மேனி சிலிர்க்குதடி!

uchchidhanai mugarndhaal karuvam oangi vaLarudhadi!
mechchi unai ooraar pugazhndhaal maeni silirkkudhadi!

When I plant a kiss onto your forehead, my pride grows!
When the society applauds and appreciated you, my body is thrilled!

கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் உள்ளந்தான் கள்வெறி கொள்ளுதடி!
உன்னைத் தழுவிடலோ கண்ணம்மா உன்மத்தம் ஆகுதடி!

kannathil muthamittaal uLLandhaan kaLveRi koLLudhadi!
unnaith thazhuvidaloa kaNNammaa unmatham aagudhadi!

When I kiss your cheeks, my inner self feels emotionally high (same as that from drinking alcohol) with joy
When I hug you, Oh Kannama! I feel elated!

உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால் என் நெஞ்சில் உதிரம் கொட்டுதடி!
என் கண்ணின் பாவையன்றோ? கண்ணம்மா! என்னுயிர் நின்னதன்றோ!

un kaNNil neer vazhindhaal en nenjil udhiram kottudhadi!
en kaNNin paavaiyandRoa? kaNNammaa! ennuyir ninnadhandRoa!

When I see tears trickling down your eyes, blood pours out of my heart,
you are the apple of my eyes, Oh Kannamma! isn’t my soul (life) yours!

Love thy Enemy!

Courage is not just standing against the evil. The true courage comes when you are able to wish for the blessing to the enemy! Here is what the brave poet speaks to his heart. He explains why to love thine enemy. For the lack of love / compassion to the enemy  will only lead to the downfall of self. And he also says that as the shell hoards the beautiful pearl, there would be good in everyone. Find the pearl in every plain shell so life is filled with love, goodness and betterment.

I am not sure whether I have insane courage or whether I am plain stupid. For I have added my translation to one of my most favourite verses of my favourite poet Bharathi. Though I have translated his works for ages, the reason for this new-found embarrassment is this song has been translated by himself. And the contrast is just too plain and clear. So please excuse my lack of expertise.

பகைவனுக் கருள்வாய் -- நன்னெஞ்சே
பகைவனுக் கருள்வாய்.

Love thy enemy – Oh Good Heart!
Love thy enemy!

புகை நடுவினில் தீயிருப்பதைப்
பூமியிற் கண்டோ மே-நன்னெஞ்சே!
பூமியிற் கண்டோ மே.

We saw in the world that fire
resides inside the smoke – Oh Good Heart!
We saw in the world.

பகை நடுவினில் அன்புரு வானநம்
பரமன் வாழ்கின்றான் -நன்னெஞ்சே!
பரமன் வாழ்கின்றான்.

The Paraman lives on, as the form of love
Amidst the enmity – Oh Good Heart!
The Paraman lives on.

சிப்பியிலே நல்ல முத்து விளைந்திடுஞ்
செய்தி யறியாயோ?-நன்னெஞ்சே!
குப்பையிலே மலர் கொஞ்சுங் குருக்கத்திக்
கொடி வளராதோ?-நன்னெஞ்சே!

Don’t you know the fact that a good pearl
Grows within the shell? – Oh Good Heart!
Will not the creeper lily (Hiptage benghalensis), bearing the adorable flowers
Grow over garbage? – Oh Good Heart!

உள்ள நிறைவிலொர் கள்ளம் புகுந்திடில்
உள்ளம் நிறைவாமோ,-நன்னெஞ்சே!
தெள்ளிய தேனிலொர் சிறிது நஞ்சையும்
சேர்த்தபின் தேனோமோ?நன்னெஞ்சே!

When a guilt thought creeps in a content heart,
Will the heart be content anymore? – Oh GoodHeart!
After adding a drop of poison to pure honey,
Will the honey still be just honey? – Oh Good Heart!

வாழ்வை நினைத்தபின் தாழ்வை நினைப்பது
வாழ்வுக்கு நேராமோ?-நன்னெஞ்சே!
தாழ்வு பிறர்க்கெண்ணத் தானழிவா னென்ற
சாத்திரங் கேளாயோ?-நன்னெஞ்சே!

Thinking of the downfalls of life after thinking of the goodness of life,
Is that right to the life? – Oh Good Heart!
Haven’t you heard of the gospel that those who seek the downfall
of others, fall themselves as prey? – Oh Good Heart!

போருக்கு வந்தங் கெதிர்த்த கவுரவர்
போலவந் தானுமவன்-நன்னெஞ்சே!
நேருக் கருச்சுனன் தேரிற் கசைகொண்டு
நின்றதுங் கண்ணனன்றோ?-நன்னெஞ்சே!

Even when those who came against and for war
are the Gauravs – Oh Good Heart,
Isn’t it the Kannan who stood as the charioteer
with the whip for Archunan? – Oh Good Heart!

தின்ன வரும்புலி தன்னையும் அன்பொடு
சிந்தையிற் போற்றிடுவாய்-நன்னெஞ்சே!
அன்னை பராசக்தி யவ்வுரு வாயினள்
அவளைக் கும்பிடுவாய்-நன்னெஞ்சே!

Praise in the heart with love, even the Tiger
That comes to eat – Oh Good Heart!
Mother Parasakthi is indeed the form of love,
Worship her – Oh Good Heart!

The following is the translation done by Bharathiyaar himself and was published on September 22, 1915.

Love thine enemy, heart of mine, Oh!
Love thine enemy.

Hast thou not seen the shining flame
Amidst the darkening smoke?
In foeman’s soul lives Krishna, whom
As Love the wise invoke.

Oft we’ve preached to men that God
In all that is doth shine.
Why, then, my heart, ‘tis God that stands
Arrayed as foeman’s line.

Does know that limpid pearls are found
Within the oysters vile?
Hast seen on dunghill, too, sometimes
The starry blossom smile?

The heart that guards a wound, shall it
The Inner Peace possess?
The honey poison-mixed, shall it
Be wholesome ne’ertheless?

Shall we who strive for Life and Growth,
Lend thought to Sad Decay?
“Thine evil thoughts recoil on thee’,
So do the wise ones say.

When Arjun fought, twas Krishna whom
He faced, disguised as foes;
‘Twas Krishna, too, that drove his car
In charioteering pose.

Strike down the tiger threat’ning thee,
But love it, straight and true;
The Mother of All hath donned that garb,
Salute Her, ay there, too.

Love thine enemy, heart of mine, Oh!
Love thine enemy.

The tale from the tune..

I was referred to a musical adventure by my friend Colin (@ http://www.meandray.com). Thanks once again for referring that beautiful song..

This music of the song spoke to me of a tale.. And while I started replying to thank, I started describing what vision was painted from the music.. The description sounded sort of poetic just like the music.. I loved listening to it and as well writing it..

The musical adventure is by Emerson, Lake & Palmer

There are two pauses in the song and the following is for the music between the two pauses..

He is wearing a tuxedo
She is wearing a gorgeous blue dress..

The blue, as in the shade of water
As it appears in the midday,
When clouds rest in the laps of mountains
And leave the sky to have
A hearty and uninterrupted conversation
With the Vast deep ocean..

He is sitting on the garden
Next to the shallow region of the river
Water flows softly with a mild melody
As it speaks sweet nothings with the wind..

She hears him on the piano
She understands that it’s for her..
She has to cross the water to reach him..
She takes each step so stealthily
And with the minimal of noise
To give a surprise as well as
Not to disturb the serenity of the moment..

As she reaches him, she blinds him with her hands
And he grabs her by the waist and pulls her in front of him..
She laughs heartily without any single worry..
For she is in his hands..
His face brightens up seeing her laughter..

He kisses her playfully and it grows on to be passionate..
As they both lose themselves to each others embrace..

When they hit back earth,
There is some unnamed happiness,
Beyond description, reason or point..

They start dancing..
The Slow and sensual salsa..
They revolve around each other
Drunk in love and the other..

The tunes change,
The moods change,
The beats change..
The dance too changes..

As time flows,
It seems to be long way from that day..
Something has broken them apart..

They could neither leave
Not be together with the old giddiness..

And the lyrics speak again
And the trance comes to a close!

Why is it new today?!

So wonderfully depicts the feelings of a person who falls in love for the first time, everything seems awesome then ! dedicated to all the wonderful people who are in love, for those who will get there soon and for those who lost it somewhere and long for it…

Movie: Pudhiya Mugam
Poet: Vairamuthu
Music Director: A.R.Rahman
Singer: Sujatha
Song Sequence: (1)-(2)-(1)-(2)-(3)-(4)-(1)-(2)-(1)-(5)-(1)-(2)-(1)-(2)

(1)நேற்று இல்லாத மாற்றம் என்னது
காற்று என் காதில் ஏதோ சொன்னது
(2)இதுதான் காதல் என்பதா
இளமை பொங்கி விட்டதா
இதயம் சிந்தி விட்டதா
சொல் மனமே 

Netru illadha maatram ennadhu?
kaatru en kaadhil edho sonnadhu,
idhu dhaan kaadhal enbadha?
ilamai pongivittadha?
idhayam sindhivittadha?
sol maname,

what is the change that I feel today, that wasn’t there yesterday?
the breeze came-by my ears and whispered something,
is this feeling called “love”?
is it because my youthfulness has broken its bounds and started to overflow? (extreme exuberance)
or is it that my heart is filled with excess emotions (which is spilling out) ?
tell me ! oh my heart!

(3)கடவுள் இல்லை என்றேன் 
தாயை காணும் வரை
கனவு இல்லை என்றேன் 
ஆசை தோன்றும் வரை
காதல் பொய் என்று சொன்னேன் 
உன்னை காணும் வரை

kadavul illai endren,
thaayai kannum varai,
kanavu illai endren,
aasai thondrum varai,
kaadhal poi endru sonnen,
unnai kannum varai,

I did not believe in God,
until I saw my Mother,
I did not believe in dreams,
until I experienced desires,
I believed that “love” was a lie,
until I saw you,

(4)கவிதை வரியின் சுவை 
அர்த்தம் புரியும் வரை
கங்கை நீரின் சுவை 
கடலில் சேரும் வரை
காதல் சுவை ஒன்றுதானே 
காற்று வீடும் வரை

kavithai variyin suvai,
artham puriyum varai,
gangai neerin suvai,
kadalil serum varai,
kaadhal suvai ondru dhaane,
kaatru veesum varai,

the sweetness (charm) in the verses of a poem,
is as much as you understand of it, (the beauty of a poem is as much as you understood, i.e only if you fully understand (the hidden meaning in) a poem can you truly appreciate its beauty)
the sweetness in the water of Ganges,
is only until it mingles with the sea, (all these sweetnesses are either bound by time or the person)
it is only the sweetness in “love”
that is forever; as long as the breeze flows ,

(5)வானம் இல்லாமலே பூமி உண்டாகலாம்
வார்த்தை இல்லாமலே பாஷை உண்டாகலாம்
காதல் இல்லாமல் போனால் வாழ்க்கை உண்டாகுமா
வாசம் இல்லாமலே வண்ண பூ பூக்கலாம்
வாசம் இல்லாமலே காற்று வந்தாடலாம்
நேசம் இல்லாத வாழ்வில் பாசம் உண்டாகுமா

vaanam illamale bhoomi undaagalaam,
varthai ilaamale baashai undaagalaam,
kadhal ilamal ponal vazhkai undaaguma?
vaasam illamale vanna poo pookalam,
vaasal ilamale kaatru vandhaadalaam,
nesam ilaatha vazhvil paasam undaaguma?

Earth can form without the sky,
even a language can form without words,
but without “love”, could life have ever come into being?
even without fragrance, colorful flowers can bloom,
even without having a doorstep (entrance) , the breeze can come in,
but without “love”, can affection exist?

PS: This translation is done by my friend Sucheendra. The original post was published here!

Feel my love!

Whether my love is right or wrong,
Whether my love is thorn or flower,
Whether my love is first our last,
My dear friend, feel my love..

Whether my love is sunny or shadowy,
Whether my love is sweet or bitter,
Whether my love is complete or partial,
My dear friend, feel my love..

Whether my love is a sculpture or stone,
Whether my love is feather or dried leaf,
Whether my love is suffering or a sweet pleasure,
With hatred or with liking,
By beating or by hugging (accepting)
Feel my love!

While throwing away all the flowers I give you, feel my love..
While treating away my love letters, feel my love..
While shutting the window that shows my street, feel my love..
Even while you hate every act of mine, feel my love..

Talk a few words to me, just to scold..
My love will get the happiness of success..
Like the speed breaker stone on a fast ride,
Feel my love!

I’m not seeking the boon to be touched by your fingers as a hand fan..
I will live like the (distant) ceiling electric fan..
O beautiful, feel my love..
I’m not wishing to be together like the hands of click at twelve..
I’ll just follow you like the railway line..
O dear, feel my love..

Who is to see, can the twinkling star order so?
When someone comes to cares, would the rose kill?
For me to love you,
Your permission isn’t needed!


The details of the song translated is available here! This song has a bubbly video too.. Hope you like that too!

Will you Call me?!

I fell in love, I’m lost in love..
I’m overflowing without containing in self..
as the emotions are overwhelming..
I’m plucking the non-existent flowers without pinching..
And I give it to you and move aside without a word..
Like a turtle without legs, the time moves forward.. (It doesn’t move at all)

When I feel your absence in here,
I come to realise the truth..

What happens within me,
Is it happening in your heart too?
With this thought,
My heart flutters!

Will you call me?
Just for a second?
I’m insisting on it without choice..
Will you call?

Will you call me?
I’m lying here without studying..
And am scolding the clock for not
Moving faster to dawn..
Will you call?

I thought of what I should speak to you..
I also thought of your replies to me to be..
I had rehearsed all of them by playing it..
I’ve even added where you should smile..

If this situation continues, what will happen to me?
Before forgetting, if you would call, I would regain myself..

Will you call me?
Will you call over my cellphone?
I’m jumping upside down..
Just to hear your voice, will you call?

Will you call me?
I wake at the middle of night..
I am tearing off calendar sheets..
(In the hope time runs faster)
To see you, will you call?

Like the snack that was stored for later after half-a-bite..
Like the song that was heard just fleetingly..
Like the smell that got vanished just after I smelt..
An expectation lingers in heart when you are about to cut the call..

My heart here,
Turns into a world,
That shrinks and expands..
Something else is happening..

Will you call me?
Will you call without missing it?
Will you call at least by mistake?
Even that would do, will you call?

Would you call me?
Even if languages get over,
Just hearing you utter silence
Would be just enough, will you call?


This is a easy guess for people hearing tamil songs and those who are interested in watching the beautiful picturisation of this song as well as to know more details about the song, click here!

A poetic rejection!

Movie: Duet
Lyricist: Vairamuthu
Singers: Prabhu, Sreeja

கவிதைக்கு பொருள் தந்த கலைவாணி நீயா?
 என் கனவோடு கேட்கின்ற காற்சலங்கை நீயா?
 பேச்சுக்கு உயிர் தந்த சப்தங்கள் நீயா?
 என்னைப் பேசாமல் செய்கின்ற மௌனங்கள் நீயா?

kavithaikku pOruL thandha kalaivaani neeyaa ?
en kanavOdu kaetkindRa kaaRsalangai neeyaa ?
paechukku uyir thandha sapthangaL neeyaa ?
ennai pesaamal seigindRa mounangaL neeyaa ?

Are you Kalaivani, the one who brought meaning to poetry?
Are you the beads of the anklet, whose music I listen to in my dream?
Are you the sound that gave life to the spoken words?
Are you the silence that entranced me from speaking out?

சத்தங்கள் இல்லாத சங்கீதம் நீயா?
 என்னை சாகாமல் செய்கின்ற சஞ்சீவி நீயா?
 பருவத்தின் தோட்டத்தின் முதல் பூவும் நீயா?
 என் பாலைவனம் காண்கின்ற முதல் மழையும் நீயா?

saththangaL illaadha sangeetham neeyaa ?
ennai saagaamal seigindRa sanjeevi neeyaa ?
paruvathin thOttathin mudhal poovum neeyaa ?
en paalaivanam kaaNgindRa mudhal mazhayum neeyaa ?

Are you the music devoid of the sound?
Are you the elixir (sanjeevi) that prevents my death?
Are you the first blossom in the youth’s garden?
Are you the first rain experienced by my desert?

நிலவோடு நான் காணும் ஒளி வட்டம் நீதான்!
 என் இரு கண்ணில் தெரிகின்ற ஒரு காட்சி நீதான்!
 வார்த்தைக்குள் உள்ளாடும் உள் அர்த்தம் நீதான்!
 என் வாதியத்தின் இசையாகும் உயிர் மூச்சு நீதான்!

nilavOdu naan kaaNum oLi vattam needhaan
en iru kaNNil therigindRa oru kaatchi needhaan
vaarthaikkuL uLLaadum uL artham needhaan
en vaadhiyathin isaiyaaghum uyir moochi needhaan

You are the halo that I see around the moon!
You are the unified vision experienced by my two eyes!
You are the meaning that is hidden behind words!
You are this life’s breath, that becomes music in my instrument!

தூரத்தில்  மயில் இறகால் தொட்டவளும் நீதான்!
 என் பக்கத்தில் அக்னியாய் சுட்டவளும் நீதான்!
 காதலுக்கு கண் திறந்து வைத்தவளும் நீதான்!
 நான் காதலித்தால் கண் மூடிக் கொண்டவளும் நீதான்!

thoorathil mayil iragaal thOttavaLum needhaan
en pakaathil agniyaai suttavaLum needhaan
kaadhalukku kaN thirandhu vaiththavaLum needhaan
naan kaadhaliththaal kaN moodi kONDavaLum needhaan

You are the one who, from afar,  touched me with the peafowl’s feather!
You are the one who burned like the fire next to me!
You are the one who opened my eyes to the love!
You are the one who closed your eyes to my love!

Raasaali – Tamil Lyrics with translation

A repost of my post in here! (Tamil lyrics available in the link.) Hearty thanks to my friends over the site lyricaldelights.com for transforming the process of translation from a tedious task to sheer fun with all the timely help! 😀

I’m head over heels in love with this song.. So head over and relish the music and the poetry!

Bitten by the #Rasaali magic yet? Pure magic both in terms of lyrics and music.  #ARRahman #Thamarai #GauthamVasudevaMenon

Movie: Achcham Yenbadhu Madamaiyada
Lyricist: Thamarai
Singers: Sathya Prakash, Shashaa Tirupati
Music director: A R Rahman
Song sequence: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(6)-(7)-(3)-(4)-(8)-(9)-(8)-(9)-(3)-(4)

Yo flying falcon, flying falcon, stop!

Are you fast, or am I faster? tell!

The clock too would lie, I realised!

As the east is turning to west..

(As an entire day passes by)

 

I feel like becoming a bird today..

The wings and my hands are the same..

Falcon.. Is this a bet/challenge/race?

Would you be the first?

Or would I be the first?

Let’s see..

 

Who is gonna first reveal the affection?

Who is gonna first release the arrow?

(From the Cupid’s bow)

 

As the silence faded without talking,

(As there is incessant talking between us)

As the lotus dances in the tank’s water,

Beautiful dreams dance before my eyes!

You, over my shoulders,

Is the warmth that expels cold!

 

In the day time, all eight directions nudge me,


In the night time, only the descending mist gives company,

In my heart, as a silky voice budges,

Would I die? (With the overwhelming feelings)

 

In front of me, is the joy of air rushing on my face,

Behind me, over my back is a little green parakeet,

This is the journey in my life,

Will I let it get over?

 

The ceaseless drench that flustered even the sun and rain,

The silly arrogance of the twinkling stars that followed,

The lingering fragrance in the air unique to every city,

Will not be forgotten by me..

 

Even before this, “Similar to this, I had a new experience”

To say so, there is not a memory in my past,

As well, I don’t see a chance to say in the future too..

(For this experience is unique and)

Will not be forgotten by me..

Spoiler alert : The beauty of poetry is till the realisation of the meaning. But this is one song, where it’s beauty is multiplied after knowing the meaning..

A girl enjoying the bike ride, feeling like a free bird..
The simple yet unmatchable experience of a bike ride..
Exploring different cities in bike..
Experiencing a unique feel..
All these interlaced with classical Carnatic music and sprinkled with love..

The cherry on the cake is the beautiful intricate words by Thamarai, that spices up the whole song to a new level..

The potpourri of music by ARR is just perfect and as ever, it adds emotion to the Tamil words and let’s you experience the fresh air on the face as well as the complexity of a seemingly simple experience!

I know it’s easy to get mesmerized by the song.. Just remember to drop in your views in the comments.. 😉

The maiden’s heart!

Even when told, a maiden’s heart doesn’t listen to it,
I have hidden one thing,
I’ve forbidden to reveal it,
I’ve trusted my heart,
But it cheated me..

Oh, the maiden’s heart is pitiable,
What would it do?
It is not like you,
Hence, it revealed the truth..

Oh east, Apart from you,
Do I’ve any other dawn
In this world, oh dear life?

(Though I might say to not reveal, is there any other option for me, just like the east is for dawn, I’m for you)

The east lightens up with the rays of Sun,
But you’re the soul of the Sun,
Even after knowing everything,
Even after understanding me,
I told it hundred times to stay quiet..

Oh lady, your heart,
Took the bribe,
I gave to it,
To reveal the truth..

You imprisoned with your eyes,
You acted as if you are escaping,
I crumbled everyday, oh tender one!

I walked like the river,
I crossed over the dams,
To mingle at last into the sea..
Even after knowing everything,
Even after understanding me,
I told it hundred times to stay quiet..

(The destiny of a river is the sea, yet, it enjoys the period of being the river, without bothering about losing itself to the sea and it also rushes ahead crossing over all barriers.. Similarly, I’m coming to you)

You pick a flower,
Drop it in water,
It would come to float, oh young lady!


It is the beauty of poetry to not reveal things directly. Yet, there are few poetry which is better explained so people wouldn’t miss the beauty of it.. Hence I took the liberty to add the explanations in between.. Hope you enjoyed this translation. Do let me know in the comments.

Click here to listen to the audio and view the details and lyrics in Tamil.

Sleep, Dear girl, sleep!

Being born as a girl,
Sleep is only at two instances;
The first at birth; The next at death.
If you miss your sleep now,
You will not be able to sleep ever again,
Oh dear apple of my eye,
Sleep well, do sleep well..

Dear daughter, sleep,
This is the time to sleep,
If you miss this time to sleep,
You would be sleepless,
For the rest of your life..

At the age of four,
It’s time to play at school,
And the sweet rhymes in Tamil,
Makes you want to sing them all-day- long..

At the age of sixteen,
There is no sleep for her,
As she struggles to master Fourteen languages (skills),
It becomes a constant problem, (that steals away the sleep)..

A young maiden’s heart changes
And will start searching for her guy’s face..
When she starts to pine, when would the sleep come?

When the time comes to be with her love,
If the dad opposes their love, how could sleep come?

When the wedded husband comes and touches the Saree,
In the honeymoon of the women, would there be any sleep?

In the ten months of pregnancy and during child birth,
When she becomes the mother, her sleep goes away.

When the age comes in search stealthily after taking away the stability,
All the sleep that is lost so long, will come back on its own accord!

Song: kaalamidhu kaalamidhu – பாடல்: காலமிது காலமிது
Movie: Chitthi – திரைப்படம்: சித்தி
Singers: P. Suseela – பாடியவர்: பி. சுசீலா
Lyrics: Poet Kannadasan – இயற்றியவர்: கவிஞர் கண்ணதாசன்
Music: M.S. Viswanathan – இசை: எம்.எஸ். விஸ்வநாதன்
Year: – ஆண்டு: 1966

பெண்ணாகப் பிறந்தவர்க்கு கண்ணுறக்கம் இரண்டு முறை
பிறப்பில் ஒரு தூக்கம் இறப்பில் மறு தூக்கம்
இப்போது விட்டு விட்டால் எப்போதும் தூக்கமில்லை
என்னரிய கண்மணியே கண்ணுறங்கு கண்ணுறங்கு

ஆரீராரீரீ ஆரீராராரோ ஆரீஆரீராரோ
ஆரீராரீரீ ஆரீரீஆரோ ஆரீஆரீராரோ

காலமிது காலமிது கண்ணுறங்கு மகளே
காலமிதைத் தவற விட்டால் தூக்கமில்லை மகளே தூக்கமில்லை மகளே

நாலு வயதான பின்னே பள்ளி விளையாடல்
நாலு வயதான பின்னே பள்ளி விளையாடல்
நாள் முழுதும் பாடச் சொல்லும் தெள்ளு தமிழ்ப் பாடல்

எண்ணிரண்டு வயது வந்தால் கண்ணுறக்கம் இல்லையடி
எண்ணிரண்டு வயது வந்தால் கண்ணுறக்கம் இல்லையடி
ஈரேழு மொழிகளுடன் போராடச் சொல்லுவதே தீராத தொல்லையடி

காலமிது காலமிது கண்ணுறங்கு மகளே
காலமிதைத் தவற விட்டால் தூக்கமில்லை மகளே தூக்கமில்லை மகளே

மாறும் கன்னி மனம் மாறும் கண்ணன் முகம் தேடும்
ஏக்கம் வரும் போது தூக்கமென்பதேது?

தான் நினைத்த காதலனை தேற வரும் போது
தான் நினைத்த காதலனை தேற வரும் போது
தந்தை அதை மறுத்து விட்டால் கண்ணுறக்கம் ஏது? கண்ணுறக்கம் ஏது?

மாலையிட்ட தலைவன் வந்து சேலை தொடும் போது
மங்கையரின் தேன் நிலவில் கண்ணுறக்கம் ஏது? கண்ணுறக்கம் ஏது?

காலமிது காலமிது கண்ணுறங்கு மகளே
காலமிதைத் தவற விட்டால் தூக்கமில்லை மகளே தூக்கமில்லை மகளே

ஐயிரண்டு திங்களிலும் பிள்ளை பெறும் போதும்
அன்னையென்று வந்த பின்னும் கண்ணுறக்கம் போகும் கண்ணுறக்கம் போகும்

கை நடுங்கிக் கண் மறைந்து காலம் வந்து தேடும்
கை நடுங்கிக் கண் மறைந்து காலம் வந்து தேடும்
காணாத தூக்கமெல்லாம் தானாக சேரும் தானாக சேரும்

காலமிது காலமிது கண்ணுறங்கு மகளே
காலமிதைத் தவற விட்டால் தூக்கமில்லை மகளே தூக்கமில்லை மகளே

ஆரீராரீரீ ராரீராராரோ ஆரீராரீராரோ ஆ
ஆரீராரீரீ ஆரீராராரோ ஆரீராரீராரோ ஆரீராரீராரோ

peNNaakap piRandhavarkku kaNNuRakkam iraNtu muRai
piRappil oru thookkam iRappil maRu thookkam
ippOdhu vittu vittaal eppOdhum thookkamillai
ennariya kaNmaNiyE kaNNuRangu kaNNuRangu

aareeraareeree aareeraaraarO aareeaareeraarO
aareeraareeree aareereeaarO aareeaareeraarO

kaalamidhu kaalamidhu kaNNuRangu makaLE
kaalamidhaith thavaRa vittaal thookkamillai makaLE thookkamillai makaLE

naalu vayadhaana pinnE paLLi viLaiyaatal
naalu vayadhaana pinnE paLLi viLaiyaatal
naaL muzhudhum paatach chollum theLLu thamizhp paatal
eNNiraNtu vayadhu vandhaal kaNNuRakkam illaiyati
eNNiraNtu vayadhu vandhaal kaNNuRakkam illaiyati
eerEzhu mozhikaLutan pOraatach cholluvadhE theeraadha thollaiyati

kaalamidhu kaalamidhu kaNNuRangu makaLE
kaalamidhaith thavaRa vittaal thookkamillai makaLE thookkamillai makaLE

maaRum kanni manam maaRum kaNNan mukam thEtum
Ekkam varum pOdhu thookkamenpadhEdhu?
thaan ninaiththa kaadhalanai thERa varum pOdhu
thaan ninaiththa kaadhalanai thERa varum pOdhu
thandhai adhai maRuththu vittaal kaNNuRakkam Edhu? kaNNuRakkam Edhu?

maalaiyitta thalaivan vandhu sElai thotum pOdhu
mangaiyarin thEn nilavil kaNNuRakkam Edhu? kaNNuRakkam Edhu?

kaalamidhu kaalamidhu kaNNuRangu makaLE
kaalamidhaith thavaRa vittaal thookkamillai makaLE thookkamillai makaLE

aiyiraNtu thingaLilum piLLai peRum pOdhum
annaiyendru vandha pinnum kaNNuRakkam pOkum kaNNuRakkam pOkum
kai natungik kaN maRaindhu kaalam vandhu thEtum
kai natungik kaN maRaindhu kaalam vandhu thEtum
kaaNaadha thookkamellaam thaanaaka sErum thaanaaka sErum

kaalamidhu kaalamidhu kaNNuRangu makaLE
kaalamidhaith thavaRa vittaal thookkamillai makaLE thookkamillai makaLE

aareeraareeree raareeraaraarO aareeraareeraarO aa
aareeraareeree aareeraaraarO aareeraareeraarO aareeraareeraarO

Is getting answers enough?

I kept lingeringly thinking about the times gone by,
Though I am walking towards you, I am yet far from you,
I live only because of you!
I see in you today, myself reflected!

If you keep thinking of me,
I will come close to you!
I live only because of you!
I see in you today, myself reflected!

Oh girl! Why is the letter so short lived?
That it is thrown away, even before you could finish reading!

I gave a short-lived letter that is thrown away
Even before it could be completely read..

Even the shadows of those trees, under which we spent time, would ask for you,
How would I tell them?
Through the silence of the withered flowers?

The shadows of those trees which bore witness to our love,
Will speak of our story for ages,
As the fragrance of those withered flowers!

The halls that echoed the messengering tinkles of your anklets, would ask for you,
How would I tell them?
Will the broken bangles speak up?

The messengering tinkles of the anklets,
Will be echoed in the halls for the years to come,
Like the broken bangles, which are still colourful!

Where are those fingers which added warmth to my palms?
Here is not the person’s face, to share stories, by leaning on my shoulder!
I was awaken from my sleep, even before my first dream got over!

Those fingers which added warmth to the palms are still in your hands!
It is not in our fate to share stories by leaning on your shoulder!
Open your eyes! My love! The first dream is enough!

All the words that you spoke,
Will keep ringing  in my ears forever over my lifetime,
The ashes may be dissolved, but will those words dissolve?

All the words that I spoke,
Are still living as part of your talks..
Even the world might go to ashes, but can the soul be destroyed?

All those gazes that we exchanged,
Relentlessly ask me questions day and night!
Life might be taken away, but could the soul be ever taken away?

All those gazes that we exchanged,
Will stay with you day and night!
Will your eyes ever forget me?

Even the inseparable shadow will go away in the pyre’s fire!
Even after seeing evidence of theft, I refuse to believe it!
I live in the hope that you will appear, at least for a moment, before me.. 

The mirage of the inseparable shadow will come and go often,
Even if there is evidence of theft, I will come back for you!
Why just an instant! My Love! I am living within you  forever!

நினைத்து நினைத்து பார்த்தேன்
நெருங்கி விலகி நடந்தேன்
உன்னால் தானே நானே வாழ்கிறேன் ஓ..
உன்னில் இன்று என்னை பார்க்கிறேன்..

நினைத்து நினைத்து பார்த்தால்
நெருங்கி அருகில் வருவேன்
உன்னால் தானே நானே வாழ்கிறேன்.. ஓ..
உன்னில் இன்று என்னைப் பார்க்கிறேன்..

எடுத்து படித்து முடிக்கும் முன்னே
எறியும் கடிதம் எதற்கு பெண்ணே ?

எடுத்து படித்து முடிக்கும் முன்னே
எறியும் கடிதம் உனக்கு தந்தேன்..

அமர்ந்து பேசும் மரங்களின் நிழலும் உன்னை கேட்கும் எப்படி சொல்வேன்?
உதிர்ந்து போன மலரின் மௌனமா ?

அமர்ந்து பேசும் மரங்களின் நிழலும்
நமது கதையை காலமும் சொல்லும்
உதிர்ந்து போன மலரின் வாசமாய்..

தூது பேசும் கொலுசின் ஒலியை அறைகள் கேட்கும் எப்படி சொல்வேன் ?
உடைந்து போன வளையல் பேசுமா ?

தூது பேசும் கொலுசின் ஒலியும்
அறைகள் முழுதும் ஆண்டுகள் சொல்லும்
உடைந்து போன வளையலின் வண்ணமாய்..

உள்ளங்கையில் வெப்பம் சேர்க்கும் விரல்கள் இன்று எங்கே ?
தோளில் சாய்ந்து கதைகள் பேச முகமும் இல்லை இங்கே

முதல் கனவு முடிந்திடும் முன்னமே தூக்கம் கலைந்ததே

உள்ளங்கையில் வெப்பம் சேர்க்கும் விரல்கள் உந்தன் கையில்
தோளில் சாய்ந்து கதைகள் பேச நமது விதியில் இல்லை
முதற் கனவு போதுமே காதலா… கண்கள் திறந்திடு…

பேசி போன வார்த்தைகள் எல்லாம்
காலம் தோரும் காதினில் கேட்கும்
சாம்பல் கரையும் வார்த்தை கரையுமா ?

பேசிப் போன வார்த்தைகள் எல்லாம்
உனது பேச்சில் கலந்தே இருக்கும்
உலகம் அழியும் உருவம் அழியுமா

பார்த்து போன பார்வைகள் எல்லாம்
பகலும் இரவும் கேள்விகள் கேட்கும்
உயிரும் போகும் உருவம் போகுமா ?

பார்த்து போன பார்வைகள் எல்லாம்
பகலும் இரவும் உன்னுடன் இருக்கும்
உனது விழிகள் என்னை மறக்குமா

தொடர்ந்து வந்த நிழலும் இங்கே தீயில் சேர்ந்து போகும்
திருட்டு போன தடயம் பார்த்தும் நம்பவில்லை நானும்
ஒரு தருணம் எதிரினில் தோன்றுவாய் என்றே வாழ்கிறேன்…

தொடர்ந்து வந்த நிழலின் பிம்பம் வந்து வந்து போகும்
திருட்டு போன தடயம் இருந்தும் திரும்பி வருவேன் நானும்
ஒரு தருணம் என்னடா.. காதலா.. உன்னுள் வாழ்கிறேன்..


This song has some backstory, which could add meaning to the song.

Two people fall in love together and soon after she dies in a road accident.

The guy, who pines over the loss of his lady love, asks the questions and she answers all his questions, as a voice over or like. The odd stanzas are by the male, while the even ones are by the lady.

The male version and female version are merged together to have better readability. But the songs are in the album as two separate songs.

A scene from an epic!

This week’s song requires a bit of introduction to Mahabaratham, the great Indian Epic to understand and appreciate this song better. The epic has a great war Kurushethra, in which the Pandavas (the good gang) win over Gauravas (the bad gang). Though I can’t narrate you the story in a single post, I will just give you a small context. 

One of the heroes in the good gang is Arjuna (Who has 27 names, Gandeepan – one who has the bow named Gandeepam, is another name mentioned in this song). He resents war from the start and the Lord Krishna becomes his chariot to keep him in the war and help the good win over the bad. Karna is a good guy who ends up in the bad side due to circumstances. Arjuna kills Karna and this song is placed at that point.

The visualisation of the song also needs a little explanation for my dear readers, who are not aware of this art of stage performance. This is one of the art forms that is being followed since ages and is the ancestor for our movies. These performances are void of extraordinary special effects and relies on the voice, music and foremost the acting of the people. This is a song from the period film Kaaviya Thalaivan (Epic Hero) released in 2014.

I will save the favourite part of the post, my ramble about the song, to go below the song.. 😀

Tell me, tell me, tell me,
What’s the final judgement? You tell me..

Stop here, stop here, stop here,
In this war in this stage stop by here..

Go away, go away, go away,
Enough with this war, get away..

If you want any more lives to be taken,
Kill me yourself first..
Oh kanna, kill me first..

Why did you make me hold the arrows?
Why did you make me swim in the blood?
Why did you let me win over the world?
Why did you let me fail within myself?
You made me win the world,
And yet lose deep inside..
I, Gaandeepan, is asking you, oh Kanna, Gandeepan is asking..

The wheel of time is in your hands,
Yet the one who tumbled in it, is me..
The fate and the conspiracy is in your eyes,
Yet the one who got tangled in it, is me..

If my blame of killing Karna, will go to Kannan himself,
Where will my blame of blaming kannan himself, would go?
I’m at lack of words to express my distress..

Oh world, why wars?
Oh lives, why blood?
Oh almighty, why distress?
Oh heart, why vengeance?

Kanna, stop the chariot!
After defeating everyone, With whom would I live?
Stop the chariot!
Enough of this blood-bath! Stop the war!
Let the world of tomorrow prosper!
Stop the war!
Stop the war!

Movie: Kaaviya Thalaivan | Music: A. R. Rahman | Lyrics: Pa. Vijay | Singers: Mukesh

சொல்லிவிடு சொல்லிவிடு சொல்லிவிடு
இறுதி தீர்ப்பை நீ சொல்லிவிடு

நின்றுவிடு நின்றுவிடு நின்றுவிடு
இப்போரில் இவ்விடம் நின்றுவிடு

சென்றுவிடு சென்றுவிடு சென்றுவிடு
இந்த யுத்தம் போதும் சென்றுவிடு

இன்னும் உயிர்கள் வேண்டும் என்றால்
என்னை முதலில் நீயே கொன்றுவிடு
கண்ணா என்னை முதலில் கொன்றுவிடு

ஏன் அம்பை எந்த வைத்தாய்
ஏன் குருதியில் நீந்த வைத்தாய்
ஏன் உலகத்தை ஜெயிக்க வைத்தாய்
ஏன் உள்ளுக்குள் தோற்க்கடித்தாய்

உலகத்தை வெல்ல வைத்தாய்
உள்ளுக்குள்ளே தோற்க்கடித்தாய்
காண்டீபன் கேட்கிறேன் கண்ணா
காண்டீபன் கேட்கிறேன்

ஆ… காலச்சக்கரம் உன் கையில்
அதில் சுற்றியதேனோ நான்
விதியும் சதியும் உன் கண்ணில்
அதில் சிக்கியதேனோ நான்

கர்ணனை கொன்ற பாவம் கண்ணனுக்கு போகுமென்றால்
கண்ணனுக்கே பாவம் தந்த பாவம் எங்கு போகும் ஐயோ

ஓ… உலகமே யுத்தம் எதற்கு
ஓ… உயிர்களே ரத்தம் எதற்கு
ஓ… இறைவனே துயரம் எதற்கு
ஓ… இதயமே வன்மம் எதற்கு

கண்ணா தேரை நிறுத்து
எல்லாம் வீழ்த்தி எவருடன் வாழ தேரை நிறுத்து
போதும் இந்த குருதிக்குளியல் போரை நிறுத்து
நாளை உலகம் நலம் பெறும் என்று
போரை நிறுத்து போரை நிறுத்து

This song is a very dear song for me, especially for these two lines:

“கர்ணனை கொன்ற பாவம் கண்ணனுக்கு போகுமென்றால்,
கண்ணனுக்கே பாவம் தந்த பாவம் எங்கு போகும் ஐயோ”

“If my blame of killing Karna, will go to Kannan himself,
Where will my blame of blaming kannan himself, would go?
I’m at lack of words to express my distress..”

I could never express in words the emotions it evokes.. The resent it poses.. There are many things to regret from that war, but how could one ever get absolved from the blame of blaming the God himself. This leaves me spellbound and the voice and music is just perfect to emote those lines. And the actor Siddharth has done justice to that role. Overall, this song leaves me in goose bumps at times. Though, I can’t be expecting that much from everyone, do let me know whether you could appreciate the song.. Waiting for your thoughts in my comments..

Continue reading “A scene from an epic!”

My Wants!

Want a brand new world!
Want a new sky everyday!
Want a shower of golden coins!
Want the koel to sing in tamizh!

Want a sky for myself!
Want a pair for moon!
Want a rain in the moon!
When it sweats on my brow!

Want twinkling colourful stars!
Want the flowers to speak!
Want a boon to sit upon,
The flowers, that bees sit upon!

Oh God! Move aside!
Give some place near you!
Give us a boon that, smile is our mother tongue!
Let some changes happen in this world!

Want a war-less world,
With no chaos and noise!
A human race, with no demise,
Is to take roots and live long in this world!

Want to eradicate famine and hunger!
Want flowers to bloom in deserts!
Want a song hailing Peace,
To bring loads and loads of happiness!

Let the bygones be bygones!
Let the new ones live longer!
Let the borders of nations be done with!
Let the Gods come and live in this world!

Whoa! How beautiful this world would be, to live upon, if all these wants become true! Whether it is possible to happen or not, one still can dream right? 😉 So what are your dreams for a better world?

Note: The details of the song translated is available over here!

Is that you?!

Is that you, who said so?
Tell, tell my beloved

Is that fine with you?
Why, why my beloved?
Why, why my beloved?

In another hands,
Who, Who, ME?!

Did you forget me?
Why, why my beloved?

Isn’t that you,
The one who gave
The sacred garland,
and the Vermilion?*

Isn’t that you,
Who thought of
The bride-to-be
as the Goddess?

Isn’t that you,
Who had linked
My heart into yours?

Isn’t that you,
Who also said that,
You would be there
For me, till the end?

Today,
Is that you, who said so?
Tell, tell my beloved

Can the garland,
That is adorned by the God,
Can fall in the streets?

Even if it falls on the streets,
Can it be touched by another?

Isn’t that true,
That this flower can bloom
Only once in the Ivy?

Isn’t that true,
That this relationship can grow
Only once in the heart?

சொன்னது நீ தானா
சொல் சொல் சொல் என் உயிரே
சொன்னது நீ தானா
சொல் சொல் சொல் என் உயிரே
சம்மதம் தானா
ஏன் ஏன் ஏன் என் உயிரே
ஏன் ஏன் ஏன் என் உயிரே
சொன்னது நீ தானா
சொல் சொல் சொல் என் உயிரே

இன்னொரு கைகளிலே
யார் யார் யார் நானா
எனை மறந்தாயோ
ஏன் ஏன் ஏன் என் உயிரே
சொன்னது நீ தானா
சொல் சொல் சொல் என் உயிரே

மங்கள மாலை குங்குமம் யாவும்
தந்ததெல்லாம் நீ தானே
மணமகளை திருமகளாய்
நினைத்ததெல்லாம் நீ தானே
என் மனதில் உன் மனதை
இணைத்ததும் நீ தானே
இறுதி வரை துணை இருப்பேன்
என்றதும் நீ தானே
இன்று சொன்னது நீ தானா
சொல் சொல் சொல் என் உயிரே

தெய்வத்தின் மார்பில் சூடிய மாலை
தெருவினிலே விழலாமா
தெருவினிலே விழுந்தாலும்
வேறோர் கை தொடலாமா
ஒரு கொடியில் ஒரு முறை தான்
மலரும் மலரல்லவா
ஒரு மனதில் ஒரு முறை தான்
வளரும் உறவல்லவா
சொன்னது நீ தானா
சொல் சொல் சொல் என் உயிரே

sonnadhu needhaanaa sol sol sol ennuyire
sammadham thaanaa aen aen aen ennuyire
aen aen aen ennuyire

innoru kaigalilae yaar yaar naanaa
enai marandhaayaa aen aen aen en uyire

mangala maalai kungumam yaavum thandhadhellaam needhaane
manamagalaith thirumagalaai ninaithadhellaam needhaane
en manadhil un manadhai inaithadhum needhaane
irudhi varaith thunaiyiruppen enradhum needhaane
indru sonnadhu needhaanaa sol sol sol ennuyire

dheivathin maarbil soodiya maalai theruvinile vizhalaamaa
theruvinile vizhundhaalam veroar kai thodalaamaa
oru kodiyil oru muraidhaan malarum malarallavaa
oru manadhil oru muraidhaan valarum uravallavaa

Vermilion and the Garland are given as a symbol of accepting the girl as wife.


This song is from the film Nenjil Or Aalayam. The original soundtrack album was composed by the musical legendary duo Viswanathan–Ramamoorthy, while the lyrics for the songs were written by Kaviarasu Kannadasan. And this song is sung by P.Susheela

This song is one of the most popular classics, well known even today. And has many accolades with its fame. Please do click on the links, as I am not going to bore you with all those stats and details available out there.

The emotion in the lyrics, song, rhythm, voice, face… Oh my.. Can I ever get enough words to describe the soulfulness of this song?! There is a beauty to monochrome, but it is enhanced by the films of the (g)olden days. I can’t point my finger to one single element and say it as the best of others, for everything scores equally for me in this song.

Now on to the context.. Hope you people have guessed that, this is by the heroine to the hero. The speciality of the context is, the husband asks the wife’s ex-lover to marry her, in  case he dies of his cancer. And she sings this song to her husband. So all the deep emotions and the quivering lips, portray the love she has for her husband and shows the great lengths crossed over from the ex-lover.

Moving on to the poetry, the words are repeated in such a way, that you might think that, she struggles to find words, for she is still revelling in the shock, that he could say such a thing at all.. She first questions is that really him who said that and the words are less coherent and broken with repetitions.. Then she talks of how much love he has showered on her and how much she was appreciated as the bride.. Then questions the future..

And in the picturization, she actually breaks off the song in the middle and the dramatic effect it adds to the situation is simply amazing.. The song easily moves a person to tears, for the combination is so beautifully synchronised and the simplicity adds a a touch of reality and makes it easy to connect..

Do let me know if this song strikes a chord in you?

Musical Monday #7

She:
Dear handsome, I am born for you!
I will be with you, day n night!
The years keep rolling by
Since our marriage,
Still, the affection doesn’t fade!

From top to toe,
You rule me,
My husband dear!
The God that stands guard
At the south of our town,
Stays witness to it!

He:
Dear beautiful, You are born for me!
My heart is brimming with you!

She:
If you don’t tease me, on a day,
With your caress at least once,
Even the softest mattress
Will not be so soft, at night,
When you lay down to sleep!

He:
Will the cat be at rest,
When it smells a pot of fish?
Hey beautiful! Tell me,
For the smell of Nethili is in the air!

She:
As I sit quiet and mind my work
Don’t you come fiddling with my saree
To dry your wet hands!

He:
Why petty complaints?
Are you an old one?!
You are a youngling!

She:
Oh yeah?!
Don’t you think that
I grew up into a lady
Just yesterday?

The Song’s transliteration is available here, in case you are interested.

This song is between a couple, who are still young in love, even after being married together for more than half of their own lives.

I could never do justice in translation, to the song’s lyrics for they are so heart warming, filled with slang of the region and filled with such beautiful alliterations.

 This song would be my pick any day for defining my relationship goals! 😛 You have to watch the video to understand what I mean. The love and care between the couple is so very beautiful and I haven’t seen better romantic acts. There is a beauty to young love, but the love that still prevails at sixties is very different and so special. When it is sprinkled with silly banters and fun, what a treat it is to be around these couples.

I had seen this song many times, but I could never listen to the lyrics, for the visualization captures my full attention, every single time. I started translating this song some three hours back, just wrote the first few lines, listened to the song and within no time I was watching the whole movie, once again.

And when I came back to translating, I still watched the song just for watching more than once. I have to cautiously push myself to finish translating and here I am rambling, about this song.

There are many movies that depict old couples and as they lived a generation back. But this is one of the very few authentic depiction I have seen onscreen. Both the persons, would have lived their roles in the movie.

Fine, Now I will shut up, so you could go enjoy the beauty of this song. And also get a glimpse of everyday life in certain parts of our state.


Note: The song which was translated last week is available over here.

Musical Monday #6

She:
Oh dear one,
Forget the tunes of time,
When the hearts of love come together.
Oh dear one,
Forget the pains of scars,
When the breeze and moon comes in.

You bloom into a flower,
For just a look from me.
You would forget the scars,
For just a word from me.

Even when a mirror shatters,
The pieces still reflects, I see them.
Even after a storm passes,
The flowers will bloom again,
I will wait till the spring.

This is a world full of masks,
What is your face in this?
Though the moon reflects in a river,
The moon doesn’t get wet with it.

He:
The time would flow and
This would be just a memory,
Yet, my tears would live on..

When you toss my hair as a mother,
I yearn for one more birth in your laps.

My life here is what you gave me
The days, I live upon, is yours.

This is not love.
This is not lust.
There’s no name in the world
For this relationship.

I bloom into a flower,
For just a look from you.
I would forget the scars,
For just a word from you.


There are few songs which evolve in the meaning over time, depending on what you feel rather than what is said in the song. Thus this song has got many versions for me. After some time, it might just become another song and be forgotten totally.. Like as it says,
“The time would flow and
This would be just a memory”

Till then let’s relish the beauty of what we see from this point..

Now, why don’t you caption the song?! Awaiting your views, while few of you might try guessing the song too..

Edit: The details of the song is available over here.


Continue reading “Musical Monday #6”

Musical Monday #5

He:
Oh dear one, I’ll ask you something
If you say no, I’ll part with my life

I’ll spread flowers for you to walk
I’ll adorn your skin with gold

There’s a wish in my heart
All I ask of you is to grant it!

She:
There’s no good heart better than yours
There’s not words enough to thank you

You are the mother and I’m the child
There’s no parting in this relationship

He:
Won’t a child come running towards the mother?
Why would you be so distant and cause me distress?
I am looking forward to cherish you
And why would you leave me all alone?

She:
The child has grown up into a damsel
The age to cherish as a kid, has flown by
It’s time for you, the mother to bless
And let the girl live out her heart in bliss

He:
I’ll pluck the moon to be a flower for you,
I’ll stitch the rainbow to be a dress for you,
I’ll do anything for you; what will you do for me?

She:
This one birth is not enough,
Even seven more won’t be enough,
I’ll pray every single day without fail,
For the God’s grace upon you!

He:
Don’t you know what I yearn for?
Won’t you still understand my heart?
Oh dear God, won’t this girl ever read through me?


What is the title you would choose for this song?

This again is a song translation for you to cherish the try of my translation or criticize and add more beauty to the verses. In case, you got Tamil songs on your playlist, you might have already guessed the song. If you are so near and need some hints, feel free to ask what clue you want.

I love this song for the pep beats and all the fun that happens in the visuals of this song.. (Which are in no way related to the verse) And the lyrics.. Oh dear, how could I ever talk about the legendary lyricist.. The words in its original form is so cute and mesmerising.. No replica could match the beauty of the original ever..

Edit: The original version with video available here!


And here comes the answer to last week’s translation, which was guessed right by Preethi.. Even if you can’t make out a single word in Tamil, I would strongly recommend this song for music lovers. The tune is so soft and soothing and had me swept off the floor for years now.. I still can’t stop listening to this song just once.. 😉

Thanks for reading through till this.. 🙂

Movie: David
Music: Prashant Pillai
Lyricist: Mohan Rajan

Singers: Naresh Iyer, Shweta Pandit

 

Varuvaaya Vennila EnnoduNee
Vaaramal Nirpathaen Thalliyae
Tharuvaaya Nenjamae ThannalaNee
Thaaramal Kolvathaen Ennayae
Siripinil Vathaipathum Sinungalil Thuvaipathum
Thavipinai Kodupathum Aeno…

Iravinil Ulavavaa Kanavugal Pazhagava
Vidiyalai Unaravaa Nee Nee Nee
Vivaramum Ularavaa Idaiveli Kurayavaa
Edhanaiyum Pagiravaa Uravinai Thodaravaa En Vaanae

Varuvaen NaanaeEndru Irunthidalaama
Uthadugal Kaetaal Tharubaval Naanae
PiraiNaan Thooram Endru Othungidulaama
Imaigalum Paesamal irupathu Veenthaanae
Nilam Neeyaanal Nizhal Naanaavaen
Mazhai Neeyaanal Vayal Polaavaen Vayal Polaavaen

Have an awesome week ahead!! 🙂 

Guess the title too!!

He
Oh dear moon, won’t you come with me?
Why would you go stand so far?
Won’t you give me your heart yourself?
Why would you kill me by not giving?

Why would you
Torture me with your smile
Shatter me with your anger and
Make me desperate for you?

Come roam the skies at night,
Come make some dreams bloom,
Come feel the wake of dawn,
Should I blabber the reasons too?

Come close the distance between us,
Come let’s share anything and everything,
Come let’s continue this bonding,
Oh, my all-encompassing sky..

She
Why would you keep waiting for me to come?
I won’t be hesitant to give a kiss, when asked,
Would you be shy, just coz I’m the distant crescent?
Isn’t it just a waste, when even my eyes are silent?

When you become land, I’ll be the shadow upon it,
When you become the rain, I’ll be the peacock who rejoices!

Together
Come roam the skies at night,
Come make some dreams bloom,
Come feel the wake of dawn,
Should I blabber the reasons too?

Come close the distance between us,
Come let’s share anything and everything,
Come let’s continue this bonding
Oh, my all-encompassing sky..


 

This week further details of the song are not provided for this translation. For those who listen to Tamil songs, take a guess on what song or just wait for a week or peep into comments to check whether it has already been answered there.. 😉

But I will say why I love this song.. This is one of the silky smooth melody with flutes and silkier voices.. And the lyrics are just too inviting to fall in love with.. With words or with your muse.. 😉 The question and answer is such a beauty in the native tongue.. By the way, this song is my ringtone for now, since more than a year.. 😀

This is one of the difficult translation for me, I am still not sure whether I conveyed the feeling and content of the verses fully with at least a tiny percentage of it’s original beauty.. And please do note that I have translated to convey the nearest possible meaning rather than literal translation and hence the sentence structure would have gone few changes..

Yet, here it is for you to guess or just relish what it says..

Awaiting your replies!


Edit: The tamil lyrics along with video is available here!

 

What I wish to be!

Oh bamboo forests!
Oh songs hummed by bees!
Oh dear falls, that splatters drops
Of water into the far away peaks!

Born in the laps of nature,
How to live by losing heart?
I’m vexed of being human,
I wanna roam and fly as a bird!

 

The red lotus that blooms in the mud;
Smells not of the mud, but of its own life!
The trees don’t hate, even when roots are cut;
It showers flowers even on the root-cutting rivers!

Won’t I change into lotus?
To achieve the purpose of this birth;
Won’t I change into tree?
To attain serenity in this human life;
Won’t I become a dew drop?
To be relished by the sunny ray or a bunny!

 

Even when clouds are formed from salty oceans;
It never ever rains back with saltwater!
Even when the sun falls down over the mountains;
It extends its life by lighting the moon!

Won’t I change as clouds?
To achieve the greatness of its character;
Won’t I change into Sun?
To rule the world with my light;
Won’t I become rain drop?
To live beyond birth and death!


This song has a beautiful music which adds the feel to the lyrics and pretty good visualisation too.

This song is one of my all time favourites and which never fails to lift up my mood and provide some sanity to my life. As the translation tries to bring out the essence of this song, I can’t think of anything, to add more to this heart-warming song..

So What is the favourite part of this song??

Continue reading “What I wish to be!”

The Secret Dreams!!

Oneday, I heard a song from the moon;
Everyday I sang them in bamboo groove!
The secrets of that music is fathomed by two souls;
Who had realised that those two had fathomed them?
Oh breeze, that glides weaving music;
Have you seen the daughter of music?

Is it the wish of the eyes, on what dreams to see?
Is it the wish of the poet, on what poems to write?
The abode of cuckoo is deduced from its music;
The blooming buds are known by its fragrance!
The cuckoo and the buds are wonders!
The dreams and the Poems are secrets!

A moon crossed me, leaving trails in my heart,
A rain drenched me, as music in my ears,
The hymn of ankelts, who is that angel?
She blooms in vision, who is that lotus?
This is a new kind of tinkiling;
Mesmerising is this wonder of music!

This is translation of a song (details in PS), that has me intrigued and wondering every time I hear it. I have listened to it n number of times and I still couldn’t place where to place my curiosity on. The music, the lyrics or the voice. Or is it the perfect combination of them?

Though the music and voice is just beyond my level of comprehension to interpret and analyse, I will just peek over the lyrics.

My interpratation is: The first stanza says that I met a girl, fell in love at first sight. I sing and cherish about her in the nature. The second stanza (My personal favorite of the three) states that she is partly wonder and partly secret, for she is the music of cuckoo, the blooming bud, the dream and the poem. Though anyone may know and get amazed at the wonder, she is just my secret to unfathom fully. The third stanza only connects the dots to mean that she is the flower, music and the daughter of music itself!

I am not so sure that this is the intended meaning of this song. This song is one of those wonders which lay just within the reach yet unreachable.

Now bring out the critic in you to dissect this better and reveal anymore secrets I have missed.


 

Movie: Kannukkul Nilavu | Music: Ilaiyaraaja | Lyricist: Vairamuthu | Singer: Hariharan

Nilavu Paatu Nilavu Paatu Or Naal Ketaen
Moongil Kaatil Moongil Kaatil Naalum Padithaen
Antha Isaiyin Ragasiyam Iru Uyirukku Purinthathu
Iru Uyirukku Purinthathu Ingu Yaarukku Therinthathu
Isaiyil Kalanthu Mithakkum Thendralae
Isaiyin Makalai Paarthathillaiyo

Kanavukal Varuvathu Vizhikalin Viruppamaa
Kavithaikal Varuvathu Kavignanin Viruppamaa
Kuyilkalin Iruppidam Isaiyaal Ariyalaam
Malarnthidum Malarkalai Vaasanai Sollalaam
Kuyilkalum Malarkalum Athisayam
Kanavukal Kavithaikal Ragasiyam

Nilavøndru Nadanthathu Šuvadukal Manathilae
Mazhai Vanthu Nanaithathu Isai Ènnai Ševiyilae
Kølusukal Keerthanai Yaarantha Devathai
Vizhikalil Virihiraal Yaarantha Thaamarai
Ithu Oru Puthu Vitha Paravasam Mayakkuthu Isaiyennum Athisayam

 

Teeny Weeny Dreams!

 

Teeny weeny dreams, Fluttering dreams;
Precious little dreams, Knotted* dreams;
To touch and kiss the moon;
For earth to spin around me!

To bloom as a Jasmine;
To garland the breeze;
To touch every single cloud;
To forget every single sorrow;
To tie up the world in my locks;

To play in the mud, while sowing the seeds;
To catch fish and let it swim back in the river;
To wrap the rainbow as my dress;
To sleep within a dew drop fortress;
To adorn Saree^ in the near future!

*Knotted – It is an old custom to tie a knot to the end of saree, as a self-reminder.
^Adorn Saree – It signifies the desire to get married, as saree is usually worn only since the girl gets married.

Since you are still lingering here, I know you have enjoyed the lyrics so far and it is time for me to reveal that this is just my translation of one of my favourite song, which has too many accolades.

Here is the video of this song and the visualisation is pleasant and enhancing the words. Did I not tell you yet, that this is one of the earlier most applauded and recognised work of the Oscar winner ARRahman? Now enjoy the visual treat, before you go further to read more of my ramble..

This song is around for almost 20+ years now. Yet one of the most liked and hummed song even today by people of all ages.. This song seems to bring out the memories of the younger and carefree days for every grown up and dreams of what life would be as an adult for every kid.. The reality is both are just

The reality is both are just dreams.. While very few get to still dream even more..But this temporary transportation to a heavenly dreamland adds a little more cheer to the day than it is and little more

But this temporary transportation to a heavenly dreamland adds a little more cheer to the day than it is and little more inches to that smile on your lips..

Dream big and dream often.. Get blown away by that dream into heavens..
Come back earth to share the joy and spread the love..

Keep Smiling and Be happy! 🙂

Note: The Tamil lyrics are available here.