The Penance!

சூனியத்திலிருந்து சூரியனாகும் ஒரு பயணம்
பெரும் பிரயத்தனம் கொண்டே
மெதுமெதுவாக சிறு பிறையினைக் கூட்டி
சுட்டெரிக்கும் வெம்மையை அகற்றி
தண்ணென குளிர்வைக் கூட்டி
முழு தகடாய் ஒளிர்ந்த நாளில்,
சலனமற்ற தண்ணீர் உரக்கவே முழங்கியது
வெண்ணிலவின் களங்கம் கொண்ட வெண்மையினை..

கண்டு நாணி முகில் கொண்டு முகம் மூடி
வெட்கி மருகி தினம் தினம் கரைந்தது..
அத்துடன் கரைந்தது அதன் களங்கமும்..

மீண்டும் வளர மீண்டும் களங்கம்,
மீண்டும் தேய்ந்தும் மாளா நம்பிக்கை..

யுகங்கள் கடந்து பிறவிகள் கடந்து
தினம் தினம் நிகழும் ஒரு போராட்டம்..
சூனியம் சூரியனாகும் நாள் வரை
நிலவின் நம்பிக்கையும் வளரும்!

A journey from infinity to Sun..
With a tremendous effort,
Adding one crescent over another,
Removing the wrath of heat,
It glowed as a full plate
And on that day,
The undisturbed water screamed out loud,
Pointing the impurities in the white of the moon..

The moon closed its face with the clouds,
in shame, it started declining everyday..
And along with it, its impurities..

As it grew back, so did the spots,
Thought it shrunk, its hope did not..

Over eons and many births
The struggle continues everyday..
Till the day the new moon becomes full moon,
The hope too grows along with it!

 

Will you be my messenger?!

Will you be my messenger?!

எழுதிவிட்டேன்
உனக்கான என்
காதல் கவிதைகளை..

மூண்டது
உள்ளே
சிறு யுத்தம்..

நேரில் சொல்லவோ
தூதில் சொல்லவோ
என்ற குழப்பத்தில்..

வெட்கம் முந்தி
தூது சொல்ல
ஆணையிட்டது..

மீண்டும்
மூண்டது
ஒரு போர்..

தூது சொல்ல
அன்னப்பட்சி தேடவோ
அலைப்பேசி தேடவோ என..

விரைந்து செல்ல
அலைப் பேசி என
மனம் மதிக்கு சொல்ல..

மடிந்தே விட்டதாக
எண்ணிய அறிவு
மையலின் மடி நீங்கி

அன்னப்பட்சிகளால் மட்டுமே
தூது சொல்ல முடியுமென
இடித்துறைத்தது ..

மையலின் பிடியில்
சிக்கிய மனது
போருக்குப் புறப்பட..

அலைப் பேசி இணைப்பு
கனவுலகிலும் உண்டோ என
கொக்கரித்தது அறிவு..

என் க’ன’வனுக்கு
அவசரமாக
தூது செல்ல

கடனாகவது
கிடைக்குமா
அன்னப்பட்சி??

800px-Mute_swan

Continue reading

Wind – Part 15

15
 Oh life, who knows the goodness of you? 
You are the visible God.
All rules are formed because of you.
All rules are destroyed because of you.
Oh life,
You are the wind, you are the fire, you are the water, you are the sky.
In the things that appear, you are the guideline of appearance.
In the things that change, your work is to change them.
The insect that flies, the tiger that kills,
The worm that crawls, the countless lives in this world,
The infinite living things in the countless worlds -
All these are the explanation of you.
We consider the lives filled and spread in the land, water, air.
In the area of a square-feet in the air, lives lakhs of organisms, invisible to the naked eye.
One big organism; within its body, many small organisms; within them, many smaller organisms than that; within that even smaller ones-- Like this the world has stuffed life.
Huge -- Huge than the huge -- bigger than that -- bigger than that -- nucleus -- smaller than that nucleus -- even smaller than that -- even smaller than that --there is no end in both ways.
Endless in both ends.
Poets, when we wake up everyday in the morning, let us praise all the lives.
"Prayers, Lord Wind, the omnipresent Brahma" 

Note: This is the final part of Bharathi’s Prose-Poetry titled “Kaatru”. Interested in the Series? Check here to read the previous parts! To read the original version in தமிழ் or in Transliterated version? Click here! And here’s a feast to the fans of Bharathi (with translation)


Wind – Part 13-14

13
Does life stand in the fluttering leaves? Yes.
Does life moves the roaring sea-water? Yes.
The stone that is dropped from the roof falls in the floor.
What causes the change? The life in it.
What is the state of the water canals? Life-state.
The wind which was mute has started to blow!
What has happened to it? Life happened.
The cart is being pulled by the bullocks.
The life of bullocks is carried to the cart.
While the cart goes, it goes with life.
The Kite! It has life.
The Steam Engine train has life! Big life.
All the machines have life.
The Earth-ball rotates ceaselessly with high force.
She has an unending life. The Mother Earth.
Hence, every thing on her surface has life.
The whole world revolves.
The moon revolves. The Sun revolves.
Crores and crores and crores and crores
Multi-miles apart and farther and beyond
The scattered stars in the skies are revolving.
Hence, this earth has life.
We call the 'life' of the World as Wind.
We hail and praise him thrice a day.
14
We can't praise the Wind.
For his praise is endless.
He is praised by the Rishis as
"Ever-persistent Brahma"
We worship the life breath. Let him protect us.
We worship the Abhaanan. Let him protect us.
We worship the Vyaanan. Let him protect us.
We worship the Udhaanan. Let him protect us.
We worship the Samaanan. Let him protect us.
We are spreading the acts of the Wind.
We pray the life.
Let life live.

Note: This is the Part 13and 14 of Bharathi’s Prose-Poetry titled “Kaatru”. Interested in the Series? Check here to read the previous parts! To read the original version in தமிழ் or in Transliterated version? Click here! And here’s a feast to the fans of Bharathi (with translation)


Wind – Part 12

12

The crow flies away;
It swims over the waves of the wind.
What is that, that becomes the waves and facilitates the crow to swim across? Wind.
No. It is not wind.
It is the place of wind.
The station of wind.
Invisible to the eyes, the tiny particles of the world comes and crashes over us (When the wind blows).
It’s common practice to call those particles as wind.
It is not wind, it’s the chariot of the wind.
The heated ice becomes water.
The heated water becomes wind.
The heated gold becomes liquid.
The heated liquid becomes wind.
Like this, every object of the world could be converted to the form of wind.
This wind is a particle of physics.
The power / force in which these particles crawls (carried) is worshipped as the wind lord by us.
The flying path of the crow is the wind.
That path is controlled by the wind.
It is inclined to that path by the wind.
We worship him.
We surrender our lives.

காக்கை பறந்து செல்லுகிறது;
காற்றின் அலைகளின்மீது நீந்திக்கொண்டு போகிறது.
அலைகள்போலிருந்து, மேலே காக்கை நீந்திச்செல்வதற்கு
இடமாகும் பொருள் யாது? காற்று.
அன்று, அஃதன்று காற்று;
அது காற்றின் இடம். வாயு நிலயம்.
கண்ணுக்குத் தெரியாதபடி அத்தனை நுட்பமாகிய பூதத்
தூள்களே (காற்றடிக்கும் போது) நம்மீது வந்து
மோதுகின்றன.
அத்தூள்களைக் காற்றென்பது உலகவழக்கு.
அவை வாயு வல்ல, வாயு ஏறிவரும் தேர்.
பனிக்கட்டியிலே சூடேற்றினால் நீராக மாறிவிடுகிறது.
நீரிலே சூடேற்றினால் ‘வாயு’ வாகிவிடுகிறது.
தங்கத்திலே சூடேற்றினால் திரவமாக உருகிவிடுகிறது.
அத் திரவத்திலே சூடேற்றினால், ‘வாயு’ வாகின்றது.
இங்ஙனமே, உலகத்துப் பொருள்களனைத்தையும் ‘வாயு’
நிலைக்குக் கொண்டுவந்துவிடலாம்.
இந்த ‘வாயு’ பௌதிகத் தூள்.
இதனை ஊர்ந்துவரும் சக்தியையே நாம் காற்றுத்தேவ
னென்று வணங்குகிறோம்.
காக்கை பறந்துசெல்லும் வழி காற்று.
அந்த வழியை இயக்குபவன் காற்று.
அதனை அவ்வழியிலே தூண்டிச்செல்பவன் காற்று.
அவனை வணங்குகின்றோம்.
உயிரைச் சரணடைகின்றோம்.


Note: This is the Part 12 of Bharathi’s Prose-Poetry titled “Kaatru”. Interested in the Series? Check here to read the previous parts! To read the original version in தமிழ் or in Transliterated version? Click here! And here’s a feast to the fans of Bharathi (with translation)


Wind – Part 10-11

Wind - Part 10 & 11
10

It is raining,
The whole town is drenched wet.
The Tamizh people, Like the buffaloes, 
  Always stand in the wetness, Sit in the wetness,
  Walk in the wetness, Sleep in the wetness,
  Cook in the wetness, Eat in the wetness.
A dry Tamizhan is not available even
  for medicine (Even for sample)
The cold Wind blows relentlessly.
Many of the Tamizh people fall sick with fever.
Few people die everyday, The fools that remain
  blame it as 'fate'.
Oh yes man, it is fate only.
'For those who lack Knowledge, Lack happiness'
  is the fate of Eesan. (The Almighty)
In the country that lacks discipline,
  the abundance of disease is the fate.
Tamil Nadu lacks that discipline.
  Instead of flourishing the true discipline,
  And also Forgetting the lingering disciplines,
  Few (Brahmin) people
  from Tamizh Nadu spin false tales
  to the fools and earn their daily bread.
Do you think that the cold Wind is Poison?
That is Manna, If you can live in
  Not-Wet homes with good clothes.
Wind is good.
We worship the Wind.

11

We call the Shakthi as Wind.
The power that lifts,
The power that cleans,
The power that crashes,
That spins, That blows.
Out of the many forms of Shakthi,
  Wind is also one of them/
All divinities are the art of Shakthi.
We call the art of Shakthi only as Divinity.
Wind is the Son of Shakthi.
We worship him.

Note: This is the Part 10 & 11 of Bharathi’s Prose-Poetry titled “Kaatru”. Interested in the Series? Check here to read the previous parts! To read the original version in தமிழ் or in Transliterated version? Click here! And here’s a feast to the fans of Bharathi (with translation)

Wind – Part 9

Wind - Part 9
Come hither wind, Come slowly.
Do not break down the doors in the windows.
Do not throw take and throw away the papers.
Do not push down the books in the Almira.
Did you see this? Here, you pushed them down.
You torn away the pages of the book.
You brought back the rains.
You are so good in taunting the weak.
Dilapidated House, Dilapidated Door, Dilapidated Roof,
Dilapidated Tree, Dilapidated Body, Dilapidated Soul,
Dilapidated Heart -- These are broke down to pieces by the Lord of Wind.
He does not listen, even when told.
Hence, Gather around Humans.
Let us build stronger houses.
Let us strengthen the doors.
Let us train our bodies to stay robust.
Let us make our body resilient.
Let us toughen the our hearts.
If we do this way, the Wind will become our friend.
The Wind blows away the weak flame (of fire);
(But) Augments the strong flame (of fire).
His friendship is good.
We hail his praise everyday.

Note: This is the Part 9 of Bharathi’s Prose-Poetry titled “Kaatru”. Interested in the Series? Check here to read the previous parts! To read the original version in தமிழ் or in Transliterated version? Click here! And here’s a feast to the fans of Bharathi (with translation)

Wind Part 8

Wind - Part 8
Rainy Season.
Evening time.
Cold breeze comes in.
The sick covers his body (from the cold).
To no avail.
With the fear of Wind, cannot live happily, in the Earth.
When the breath is Wind, how could one live in fear of it?
Let the Wind blow on us.
Let it protect from us from diseases.
The Air from the Mountain is good.
The Air from the Sea is medicine.
The Air from the Sky is fine.
The Air in the cities is made as enemy by humans.
They do not worship the Lord of Wind directly.
So the Lord of Wind becomes angry and destroys them.
Let us worship the Wind Lord.
In his path there should not be,
  stagnation of the muddled water;
  presence of odor; rotten food thrown away;
  layers of dust settled; or any kind of impurity.
He, The Wind, is coming.
In the path he comes by, let us keep it clean
  by wiping it and sprinkling good water.
In the path he flows by, let us create
  groves and floral gardens.
In the path he flows by, let us burn
  camphor and other fragrant incense sticks.
Let him come as medicine.
Let him come as our lives;
  As elixir.
We worship Wind.
He is the son of Shakti. Descendant of Queen.
We welcome him.
Let him live.

 

Note: This is the Part 8 of Bharathi’s Prose-Poetry titled “Kaatru”. Interested in the Series? Check here to read the previous parts! To read the original version in தமிழ் or in Transliterated version? Click here! And here’s a feast to the fans of Bharathi (with translation)

Wind Part 7

Wind - Part 7
Look at the tiny ant.
How tiny it is!
Within it tiny form, the physical parts of
   hands, legs, mouth, stomach and
   all other parts are proportionately set.
Who set it so? The great Shakti.
All those parts are doing there work properly.
The ant eats, sleeps, gets married,
   give birth to off springs, runs,
   searches, wages wars, saves/rules their nation.
The wind is the base for all these happenings.
The great Shakti plays the game of life using wind.
We sing about the Wind.
It stands as strength to the knowledge;
As likes and dislikes of the heart;
In the lives (of living things), life exists by itself.
In the (exterior) world (visible to the eyes),
   we know of its actions;
   (yet) we don't know (of all its actions).
We praise the Wind!

Note: This is the Part 7 of Bharathi’s Prose-Poetry titled “Kaatru”. Interested in the Series? Check here to read the previous parts! To read the original version in தமிழ் or in Transliterated version? Click here! And here’s a feast to the fans of Bharathi (with translation)


Wind Part 5 and 6

Wind - Part 5 & 6
5
Bheeman and Hanuman are said to be
 the off springs of Wind in the epics.
The Veda says, all living things are
 off springs of Wind.
Life is nothing but Wind.
Life is the form / object.
 Wind is the action.
Mother Earth is alive.
Her breath is the Wind surrounding the Earth.
Wind is Life. He kills lives.
Wind is Life. So life is not destroyed.
The smaller form or life merges
 with the eternal form.
 (The life of individual merges
  with the soul of the world)
There is no death.
The entire world is life-form.
Appearance, Growth, Change, Disappearance
 - All are stages / acts of life.
We praise the Wind.
6
Oh Wind, come!
Come, carrying the pollen drops,
 with sweet fragrance that mesmerises the heart.
Flow over the leaves and waves,
 and carry the essence of their soul to bring to us.
Oh Wind, come.
Flow nicely such that,
 the fire/warmth of our lives linger long
 and let the good light glow bright.
Don't extinguish it, as your power declines.
Don't kill it, by bashing like ghosts.
Keep flowing for a very long time, 
 slowly and with good rhythm.
We will sing songs on you.
We will keep praising you.
We will worship you.

Note: This is the Part 5 and 6 of Bharathi’s Prose-Poetry titled “Kaatru”. Interested in the Series? Check here to read the previous parts! To read the original version in தமிழ் or in Transliterated version? Click here! And here’s a feast to the fans of Bharathi (with translation)