Dreams

என்றோ எங்கோ கேட்ட குரல்
என்றோ எங்கோ கண்ட கனா
என்றோ எங்கோ உதிர்த்த வார்த்தை

கண் முன்னே நிகழும் தருணம்
உள்ளம் கொண்ட உவப்பின் அளவு
அளவீடுகளுக்குள் அடங்கிடுமோ

The voice heard someday somewhere,
The dream dreamt someday somewhere,
The word uttered someday somewhere..

When it all come true,
The happiness springing in the heart,
Is there any way to measure it?!

Fate of dreams!

He was waiting
To live a dream,
In the dream castle,
With her as the queen..

She was waiting
To move through another day,
Wondering whether her dream
May or may not come true..

They met!
He couldn’t describe
The castle-to-be-built..
She couldn’t believe, yet,
Whether the dream becomes reality..

A leap of faith..
From both of them..
Into eternity..

The all-knowing time
Still laughs and waits
To reveal only when it intends..
Without even a nice hint!

Me, the Panda!

I am a big fat Panda
with a fat butt,
flappy hands and
a huge tummy!

Raised to be the Noodle-maker,
Despite dreams of Dragon Warrior!

I am shun down by the masters,
Experts and everyone else,
as the Dragon Warrior..

Yet the belief is the only thing
that let the wheels to be in motion
and never to stop..

The dream hasn’t faded,
Just clouded
and buried inside
multiple mundane chores
and clutters of disbelief..

The clutter and cloud
keeps burying and
needs constant reminder
to clear up and stand back..

When the need comes,
the courage to raise up to the enemy
And the belief in self..
Let that thought not be elusive
in the moments of despair,
in the moments of agony and
in the moments of self-doubt..

When the belief is as strong as
relentless perseverance,
there is nothing to hold me back
and stand between me and my destiny!

For I am not a big fat panda,
but I am the big fat panda!

Inception Of a deception!

I LOVE YOU!
I want to scream it out loud..
Express it in every possible way..

But,
I respect you more..
I don’t want you to carry
The weight of love..

The love is weightless
Only when you too feel love..
Till then it’s just a burden
And weighs you down..

It weighs to you,
Coz you are nice enough
To be considerate
And you have care
Not just for me,
But for every single one,
Around you..

Would I ask you
To love me?
No.. Definitely not..
For love has to bloom
Not to be forced..

So, I would keep
Repeating my love,
Would be instances,
And could be possibilities
To my dream version of you!

In that dream,
You would say,
I love you to me,
Then live the rest of life,
Just to prove it..

With a tender kiss
In the morning,
To refresh my day..
With a gentle hug
In the evening,
To wash out my worries..

With sweet nothings
And silly texts
All through the day,
Not to pester me..
Just bcoz you too
Think of me
Even during the gap
Of two seconds..

Life would be a bliss
And I would
Lock away my totem..
For that dream
To be my reality..
And for this reality,
To be just a dream..

Will you take me
To the dream land?
Or just leave me
Inside your dreams,
To haunt and taunt you?

Will you be my messenger?!

எழுதிவிட்டேன்
உனக்கான என்
காதல் கவிதைகளை..

மூண்டது
உள்ளே
சிறு யுத்தம்..

நேரில் சொல்லவோ
தூதில் சொல்லவோ
என்ற குழப்பத்தில்..

வெட்கம் முந்தி
தூது சொல்ல
ஆணையிட்டது..

மீண்டும்
மூண்டது
ஒரு போர்..

தூது சொல்ல
அன்னப்பட்சி தேடவோ
அலைப்பேசி தேடவோ என..

விரைந்து செல்ல
அலைப் பேசி என
மனம் மதிக்கு சொல்ல..

மடிந்தே விட்டதாக
எண்ணிய அறிவு
மையலின் மடி நீங்கி

அன்னப்பட்சிகளால் மட்டுமே
தூது சொல்ல முடியுமென
இடித்துறைத்தது ..

மையலின் பிடியில்
சிக்கிய மனது
போருக்குப் புறப்பட..

அலைப் பேசி இணைப்பு
கனவுலகிலும் உண்டோ என
கொக்கரித்தது அறிவு..

என் க’ன’வனுக்கு
அவசரமாக
தூது செல்ல

கடனாகவது
கிடைக்குமா
அன்னப்பட்சி??

800px-Mute_swan

Continue reading “Will you be my messenger?!”

Dreams, Desire, Destiny!

Dreams come every day and night
For the chances are seemingly bright

Out of those many, only few
Become desire to cross the misty dew

Then comes bundled of hurdles
And chunks of blocks
In the way from Dream to Destiny
Though the path breaks
Only for Destiny and not mere dreams!

Regret?!

She gave up
Yet she didn’t regret
For she gave up
Only after giving
Her everything to try

And she realised that
Sometimes, giving up
Everything you could
Is not enough,
For the price
To achieve the dreams are
Far more than
Everything you could!

Building of dreams…

You guys have to bear this little monologue, before you could step into the post..

This is my first submission for Jithin’s Mundane Monday Challenge..

For those of you, wondering, what is this in the picture, it’s where moulded clay are burnt to bricks..

Which is a very common sight, if you travel through certain parts of Tamilnadu..

image

The cry of clay

I hope you too found the sad face..

The splatter of that paint is also a very common sight, yet what makes it interesting is the formation of the sad face..

A fragment of those thousand words spilled in colors, are captured in few words too..

Building of dreams

I know that,

The fire within
Is gonna
Scorch
Burn
Harden
Decolor
Distort
And torture me,
For days,
Till I yield to it..

The pain
Is not
Simple
To endure..

Yet,

For me
To grow and glow
I must endure pain..

I also know that,

The images
We form
As a kid
Are the hardest
To be replaced..  

Hence, I accept,

All this pain,
The endurance
The perseverance
As part of me
And my younger days…

So,
One day,
I could be
In the dream house
Of another child..

Yet,
I weep for
The pain..
Of
Not yet reaching
My destiny…

— The words of the to-be-brick clay

Continue reading “Building of dreams…”